12 н ·Перевести

Ähli ýaşlary Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň döredilen güni bilen gutlaýaryn!

Ýaşlar guramasy 1991-nji ýylyň 16-njy noýabrynda döredildi. Häzirki wagtda 900 müňden gowrak agzasy bar.

TMÝG ýurduň ýaşlarynyň köpugurly bolup ýetişmekleri, jemgyýete mynasyp goşant goşmaklary üçin täsirli işleri alyp barýar.

Her ýyl öňe saýlanan ýaş raýatlara gurama tarapyndan Ýaşlar baýragy gowşurylýar.

#TMÝG #ýaşlar #Türkmenistan

image