Kitap okyjylara buşlugymyz bar!

Täze Älem kitaphanasy 2022-nji ýylyň 11-nji sentýabrynda Aşgabat şäherinde kitap okamak bäsleşigi geçirýär!

Täze Älem kitaphanasy 2022-nji ýylyň 11-nji sentýabrynda Aşgabat şäherinde kitap okamak bäsleşigi geçirýär!
 
Bäsleşik Jack Londonyň "Martin Iden" atly romanynda sowalnama şeklinde alnyp barylar. Bäsleşik türkmen dilinde geçiriler. Gatnaşmak üçin ýaş çäklendirilmeýär.
 
Bäsleşigiň ýeňijilerine we öňe saýlanan gatnaşyjylaryna TMÝG-nyň Aşgabat şäher Geňeşi we TSTP-nyň Aşgabat şäher komitetiniň hormat hatlary we gymmat bahaly sowgatlary bilen sylaglanarlar.
 
Bäsleşige ýazylmak üçin: https://forms.gle/LmSmmTNMdeBoQBuF8
Kitabyň elektron görnüşini almak üçin: https://cutt.ly/PZn8SSV
(Kitabyň kagyz görnüşi üçin biz bilen habarlaşyp bilersiňiz)
 
 
Habarlaşmak üçin:
+99363209003
+99364142114

Täze Älem Kitaphana

1 Блог пост

Комментарии