Politika

Gizlinlik Ýörelgesi

Şahsy durmuşyňyzyň möhümdigini bilýäris we oňa çynlakaý çemeleşýäris. Bu Gizlinlik Ýörelgesi, bb Hyzmatyny ulananyňyzda maglumatlaryňyzy ýygnamak, ulanmak we aýan etmek boýunça bb -iň syýasatlaryny we proseduralaryny beýan edýär. Bu Gizlinlik Ýörelgelerinde düşündirilenlerden başga maglumatlaryňyzy hiç kim bilen paýlaşmarys.

Maglumat ýygnamak we ulanmak

Hyzmatyň ulanylyşyny seljermek, hyzmaty ýa-da tehniki näsazlyklary anyklamak, howpsuzlygy goramak, mazmuny şahsylaşdyrmak, hasabyňyza netijeli girmek, gelýänleriň umumy sany, traffik we demografiki nagyşlar ýaly umumy ölçeglere gözegçilik etmek üçin ýygnan maglumatlarymyzy ulanýarys. Sanly Müňýyllyk Awtorlyk hukugy Kanunyna we beýleki ulanylýan kanunlara boýun bolmak üçin ulanyjy mazmunyny we ulanyjylary yzarlaň.

Ulanyjy bilen üpjün edilen maglumatlar:

Hyzmatda agza hasabyna ýazylsaňyz, Siz adyňyz we e-poçta salgyňyz ýaly özüňiz hakda maglumat berýärsiňiz. Adyňyz we profiliňize goşmak üçin saýlan beýleki maglumatlaryňyz Hyzmatda köpçülige görkeziler. Hyzmat bilen baglanyşykly habarnamalary ibermek üçin e-poçta salgyňyzy ulanyp bileris. Sazlamalar sahypasynda Hyzmat bilen baglanyşykly käbir habarlaryň alynmagyna gözegçilik edip bilersiňiz. Marketing habarlaryny ibermek üçin aragatnaşyk maglumatlaryňyzy hem ulanyp bileris. Şeýle habarlary almak islemeýän bolsaňyz, habardaky görkezmelere eýerip bilersiňiz. E-poçta arkaly biziň bilen habarlaşsaňyz, e-poçta habarlaryňyzyň mazmunyny, e-poçta salgyňyzy we jogaplarymyzy saklap bileris.

Şeýle hem, Siz Hyzmatda iberýän Ulanyjy Mazmunyňyzda bize maglumat berýärsiňiz. Hyzmatdaky ýazgylaryňyz we beýleki goşantlaryňyz we olar baradaky metadatalar (meselem, olary iberen wagtyňyz), adyňyz bilen birlikde Hyzmatda köpçülige görünýär (Hyzmat anonim ýazmaga rugsat bermese). Bu maglumatlar gözleg motorlary tarapyndan gözlenip, Hyzmat şertlerimize laýyklykda Internetiň başga bir ýerinde neşir edilip bilner.

Hyzmatda dostuňyzy çagyrmak üçin çakylyk hyzmatymyzy ulanmagy saýlasaňyz, şol adamyň e-poçta salgysyny sorarys we e-poçta çakylygyny awtomatiki ibereris. Bu e-poçta ibermek, çakylygyňyz kabul edilse dostuňyzy hasaba almak we çakylyk hyzmatymyzyň üstünliklerini yzarlamak üçin bu maglumatlary saklaýarys.

Kuki:

Hyzmatlara gireniňizde, brauzeriňizi özboluşly kesgitlemek we bb -e has çalt girmäge we saýtda nawigasiýaňyzy ösdürmäge kömek etmek üçin bir ýa-da birnäçe "kökejikler" - kiçi maglumat faýllaryny kompýuteriňize iberip bileris. Kökejik, Hyzmatlary bize nädip göz aýlaýandygyňyz barada näbelli maglumatlary berip biler, ýöne siz hakda şahsy maglumatlary ýygnamaýar. Brauzeriňizi Hyzmatdan soňky saparlarynda ulanyp bolar ýaly, brauzeriňizi ýapanyňyzdan soň, dowamly kökejik kompýuteriňizde galýar. Dowamly kökejik, web brauzeriňiziň görkezmelerine eýerip aýrylyp bilner. Sessiýa kökejigi wagtlaýyn bolup, brauzeriňizi ýapanyňyzdan soň ýitýär. Kökejikleri ret etmek ýa-da kökejigiň haçan iberilýändigini görkezmek üçin web brauzeriňizi täzeden düzüp bilersiňiz. Şeýle-de bolsa, kökejikleri kabul etmek ukyby ýapyk bolsa, Hyzmatyň käbir aýratynlyklary dogry işlemän biler.

Faýl ýazgylary:

Fileurnal faýly maglumatlary her gezek web sahypa gireniňizde brauzeriňiz tarapyndan awtomatiki habar berilýär. Hyzmaty ulananyňyzda, serwerlerimiz haýsydyr bir web sahypasyna gireniňizde web brauzeriňiziň iberýän käbir maglumatlaryny awtomatiki ýazga alýarlar. Bu serwer surnallarynda web haýyşyňyz, Internet protokoly ("IP") salgysy, brauzer görnüşi, salgylanma / çykyş sahypalary we URL-ler, basylanlaryň sany, domen atlary, giriş sahypalary, görlen sahypalar we beýleki maglumatlar ýaly maglumatlar bolup biler.

Üçünji tarap hyzmatlary:

Hyzmatyň ulanylyşyna düşünmek üçin Google Analytics ýa-da Mixpanel ulanyp bileris. Google Analytics we Mixpanel, brauzeriňiz tarapyndan iberilen maglumatlary web sahypa isleginiň bir bölegi hökmünde, şol sanda kökejikleri we IP adresiňizi ýygnaýar. Google Analytics we Mixpanel hem bu maglumatlary alýarlar we olary ulanmak Gizlinlik Syýasatlary bilen dolandyrylýar.

Maglumatlaryňyzy nädip paýlaşýarys

Şahsy kesgitleýji maglumatlar:

Hyzmatlary size hödürlemek maksady bilen şahsy maglumatlaryňyzy üçünji taraplar bilen paýlaşyp bileris. Şeýle etsek, üçünji taraplaryň maglumatlaryňyzy ulanmagy şu Gizlinlik Ýörelgesi bilen baglanyşykly bolar. Şahsy maglumatlary bb gönüden-göni gözegçiliginiň daşyndaky ýerlerde saklap bileris (mysal üçin, hosting üpjün edijileri bilen bilelikde ýerleşýän serwerlerde ýa-da maglumat bazalarynda).

Maglumatlaryňyzy siziň razylygyňyz bilen paýlaşyp ýa-da mälim edip bileris, meselem, üçünji tarap hyzmaty arkaly Hyzmatlara girmek isleseňiz. Üçünji taraplaryň maglumatlaryňyzy ulanmagyna gözegçilik edip bilmeris.

bb , kanun ýa-da çagyryş bilen talap edilse ýa-da kanun, kadalaşdyryjy ýa-da kanuny haýyşy berjaý etmegiň zerurdygyna ynanýan bolsak, şahsy maglumatlaryňyzy açyp biler; islendik adamyň howpsuzlygyny goramak; galplygy, howpsuzlyk ýa-da tehniki meseleleri çözmek; ýa-da bb -iň hukuklaryny ýa-da emlägini goramak üçin.

Şahsy däl şahsyýet maglumatlary:

Şahsyýeti anyklamaýan maglumatlary (näbelli ulanyş maglumatlary, salgylanma / çykyş sahypalary we URL-ler, platforma görnüşleri, basylanlaryň sany we ş.m.) belli bb hyzmatlarynyň ulanylyş usullaryna düşünmäge kömek etmek üçin gyzyklanýan üçünji taraplar bilen paýlaşyp bileris.

bb , üçünji tarap mahabat serwerlerine ýa-da mahabat torlaryna Hyzmatda mahabatlary hödürlemäge rugsat berip biler. Bu üçünji tarap mahabat serwerleri ýa-da mahabat torlary, bb görünýän mahabatlary we baglanyşyklary göni brauzeriňize ibermek üçin tehnologiýany ulanýarlar. Bu bolanda IP adresiňizi awtomatiki alýarlar. Şeýle hem, mahabatlarynyň netijeliligini ölçemek we mahabat mazmunyny şahsylaşdyrmak üçin beýleki tehnologiýalary (kökejikler, JavaScript ýa-da web maýaklary) ulanyp bilerler. bb , üçünji tarap mahabat serwerlerine ýa-da mahabat torlaryna siziň razylygyňyz bolmazdan şahsyýeti anyklaýan maglumat bermeýär. Şeýle-de bolsa, bir mahabat beriji bb -den belli bir diňleýjä mahabat görkezmegini haýyş etse we şol mahabata jogap berseňiz, mahabat beriji ýa-da mahabat serweri, ýetjek bolýan tomaşaçylarynyň beýanyna laýyk gelýär diýen netijä gelip biler. bb Gizlinlik Ýörelgesi ulanylmaýar we üçünji tarap mahabatçylarynyň işine gözegçilik edip bilmeris. Has giňişleýin maglumat üçin şeýle mahabat berijileriň degişli gizlinlik ýörelgelerine ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.

Maglumatlaryňyzy nädip goraýarys

Şahsy maglumatlaryňyzyň bitewiligini we howpsuzlygyny goramak üçin täjirçilik taýdan esasly fiziki, dolandyryş we tehniki kepillikleri ulanýarys. Şeýle-de bolsa, bb iberen maglumatlaryňyzyň howpsuzlygyny kepillendirip bilmeris ýa-da Hyzmatdaky maglumatlaryňyzyň hiç bir fiziki, tehniki ýa-da dolandyryş kepilligimiziň bozulmagy bilen girip, mälim edilmez, üýtgedilip ýa-da ýok edilip bilinmez. .

Maglumatyňyz barada saýlamalaryňyz

Elbetde, Hyzmatyň üsti bilen şahsyýeti anyklaýan maglumatlary bermekden ýüz öwrüp bilersiňiz, bu ýagdaýda bb size käbir hyzmatlary berip bilmez. Hasabyňyza girip, hasabyňyz baradaky maglumatlary we e-poçta islegleriňizi islän wagtyňyz täzeläp ýa-da düzedip bilersiňiz.

Beýleki web sahypalaryna baglanyşyklar (linkler)

Hyzmat bilen baglanyşdyrylan ýa-da web sahypalary tarapyndan ulanylýan amallar, ondaky maglumatlar ýa-da mazmun üçin jogapkärçilik çekmeýäris. Hyzmatdan başga bir web sahypasyna geçmek üçin baglanyşyk (linki) ulananyňyzda, Gizlinlik Ýörelgelerimiziň güýje girmeýändigini ýadyňyzdan çykarmaň. Islendik beýleki web sahypasyna göz aýlamak we özara gatnaşygyňyz, şol sanda web sahypamyzda baglanyşygy (linki) bolanlar, şol web sahypasynyň öz düzgünlerine we syýasatlaryna tabyn.

Gizlinlik ýörelgelerimize bolan üýtgeşmeler

Gizlinlik syýasatlarymyzy we proseduralarymyzy üýtgeden bolsak, haýsy maglumatlary ýygnaýandygymyzy, nähili ulanýandygymyzy we haýsy ýagdaýlarda aýan edip biljekdigimizi size habar bermek üçin şol üýtgeşmeleri şu sahypada ýerleşdireris. Bu Gizlinlik Ýörelgelerine girizilen üýtgeşmeler, bu sahypada ýerleşdirilende täsirli bolýar.

Soňky täzelenen: 2022-nji ýylyň 14-nji fewraly