Şertler

Ulanyş şertleriBu web sahypasyny işleýäris we aşakdaky şertlere laýyklykda ulanylmagyna rugsat berýäris:

Esasy şertler:
1. Bu web sahypasyny ulanmak, bu şertleri kabul edýändigiňizi aňladýar. Olary doly kabul etmeseňiz, bu sahypa girmegiňiz rugsatsyz hasap ediler we derrew ulanmagy bes etmeli bolarsyňyz
2. Bu sahypany ulanmak üçin 13 ýaş we ondan uly bolmaly.
3. Ekranyňyzyň ady bilen bolup geçýän islendik iş üçin jogapkärsiňiz.
4. Hasabyňyzy ygtybarly saklamak üçin jogapkärçilik çekýärsiňiz.
5. Beýleki telewizion ulanyjylary kemsitmeli däl, azar bermeli däl, gorkuzmaly ýa-da gorkuzmaly däl.
6. Özüňizi alyp barşyňyz we bb hyzmatynda iberýän, iberýän we görkezýän maglumatlaryňyz, tekstiňiz, maglumatyňyz, ekranyň atlary, grafikalar, suratlar, profiller, ses we wideo klipler, baglanyşyklar ("Mazmun") üçin jogapkärçilik çekýärsiňiz. .
7. Bb telewizory bilen baglanyşyklydygyny ýalan görkezmek üçin bb telewizoryny üýtgetmeli, uýgunlaşdyrmaly ýa-da döwmeli däl ýa-da başga bir web sahypasyny üýtgetmeli däl.
8. Islendik e-poçta teleýaýlymyna islenmeýän e-poçta döretmeli ýa-da ibermeli däl ("Spam").
9. Hiç hili gurçuk ýa-da wirus ýa-da weýran ediji häsiýetli kod ýok etmeli däl.
10. bb ulanmak bilen, öz ýurisdiksiýaňyzdaky kanunlary bozmaly dälsiňiz (awtorlyk hukugy kanunlary bilen çäklenmän).

Bu şertnamalaryň haýsydyr biriniň bozulmagy, bb hasabyňyzyň ýapylmagyna getirer. bb öz sahypasynda şeýle hereketleri we mazmuny gadagan edýän bolsa-da, bb web sahypasynda ýerleşdirilen Mazmun üçin jogapkärçilik çekip bilmejekdigine düşünýärsiňiz we muňa garamazdan, şeýle materiallara sezewar bolup bilersiňiz we bb hyzmatyny özüňiz ulanýarsyňyz. töwekgelçiligi.

Umumy şertler:
1. bb hyzmatyny islendik sebäp bilen, islendik wagt duýdurmazdan üýtgetmek ýa-da ýatyrmak hukugymyz bar.
2. Bu Ulanyş şertlerini islän wagtyňyz üýtgetmek hukugymyz bar. Üýtgeşmeler Ulanyş şertlerine düýpli üýtgeşme döredýän bolsa, hasabyňyzda görkezilen ileri tutma laýyklykda internet poçta arkaly size habar bereris. "Maddy üýtgemäni" emele getirýän zat, öz islegimiz bilen, ak ýürekden we paýhasly we paýhasly pikirlenmek arkaly kesgitlener.
3. Islendik wagt islendik sebäp bilen hyzmat etmekden ýüz öwürmek hukugymyz bar.
4. Mazmuny öz içine alýan Mazmuny we hasaplary bikanun, kemsidiji, haýbat atýan, töhmetçilikli, töhmetçilikli, ahlaksyz ýa-da başga bir garşy çykýan ýa-da islendik tarapyň intellektual eýeçiligini ýa-da şu Ulanyş şertlerini bozýan, emma hiç hili borjumyz ýok. .
5. bb hyzmaty, bb ýerleşdirilen suratlary we tekstleri daşarky web sahypalaryna ýerleşdirmäge mümkinçilik berýär. Bu ulanmak kabul edilýär (hatda höweslendirilýär!). Şeýle-de bolsa, bb ýerleşdirilen maglumatlary görkezýän beýleki web sahypalaryndaky sahypalar bb baglanyşyk bermeli.

Awtorlyk hukugy:
1. bb hyzmatyna berýän materiallaryňyzdan intellektual eýeçilik hukugyny talap etmeýäris. Profileüklenen profiliňiz we materiallaryňyz size degişlidir. Hasabyňyzy pozup, profiliňizi islän wagtyňyz aýryp bilersiňiz. Şeýle hem ulgamda saklan islendik tekstiňizi we suratlaryňyzy aýyrar.
2. Ulanyjylary öz döredijiligini köpçülige goşant goşmaga ýa-da lisenziýa şertlerini öňe sürmäge çagyrýarys.


Soňky täzelenen: 2022-nji ýylyň 14-nji fewraly